വിദ്യാഭ്യാസം

12 കല്പനകൾ - സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ

റോൺ ബാസ്റ്റിൻ

സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസം കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ലോകത്തേയും ഉടച്ചു വാർത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു മൗസ്സ് ക്ലിക്ക് അകലത്തിൽ നമ്മെ ഒരു കുറ്റകൃത്യം കാത്തിരിക്കുന്നു.  സൈബർ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പുതിയ നിയമങ്ങളും, സംവിധാനങ്ങളും, നിലവിൽ വന്നെങ്കിലും, സൈബർ ക്രിമിനലുകൾക്കു പുറകേ ഓടിയെത്താനാകാതെ നിയമം കിതക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പ്രതിരോധമാണ് ഏറ്റവും നല്ല രക്ഷാമാർഗ്ഗം.

1.ആന്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ് വെയർ ഉപയോഗിക്കുക:

Subscribe to RSS - വിദ്യാഭ്യാസം