ബൊമ്മക്കൊലു

നവരാത്രി ബൊമ്മക്കൊലു-സമര്‍പ്പണത്തിന്‍റെ കലാസ്പര്‍ശം

മോഹൻദാസ്‌

ദുഷ്ടശക്തിതള്‍ക്കെതിരെ ശക്തിയാ‌ര്‍ജ്ജിച്ച്, മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉണര്‍വ്വേകുന്ന ആത്മസംസ്ക്കരണത്തിന്‍റെ ദിനങ്ങളാണ് നവരാത്രി. ദുര്‍ഗ്ഗാദേവിയുടെ വിജയാഘോഷങ്ങളായാണ് നവരാത്രിയെ കണക്കാക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെമ്പാടും നവരാത്രിയാഘോഷങ്ങളുണ്ട്. കേരളത്തില്‍ ദുര്‍ഗ്ഗാഷ്ടമിക്കും വിജയദശമിക്കുമാണ് പ്രാധാന്യം. കേരളത്തിലെ തമിഴ്-ബ്രാഹ്മണരാകട്ടെ ഒന്‍പത് ദിവസങ്ങളും വിവിധ പരിപാടികളോടെ നവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നു.

Subscribe to RSS - ബൊമ്മക്കൊലു