മലയാളം ഇ-മെയിലിങ്ങ്

മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്

പ്രശോഭ് ചാത്തോത്ത്

മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്

" മിണ്ടിത്തുടങ്ങുന്ന പിഞ്ചിളം ചുണ്ടില്‍ അമ്മിഞ്ഞപ്പാലോടൊപ്പം
അമ്മയെന്നുള്ള രണ്ടക്ഷരമല്ലോ സമ്മേളിച്ചീടുന്നതൊന്നാമതായ്‌ "

Subscribe to RSS - മലയാളം ഇ-മെയിലിങ്ങ്