ജോസ് കരിമ്പന

ആലി സഹോദരന്മാർ

Research Desk

ഇവര്‍ ആലി സഹോദരന്മാര്‍;

അമ്പതുകളില്‍ തിരു-കൊച്ചിയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ വേദികളില്‍ ആലിസഹോദരന്മാരുടെ വിപ്ലവഗാനങ്ങള്‍ മുഴങ്ങിക്കേട്ടിരുന്നു. സമകാലിക രാഷ്ട്രീയസംഭവങ്ങളും കൃഷിക്കാരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ജീവിതം വരച്ചുകാട്ടുന്ന ഗാനങ്ങള്‍. മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ഇശലുകളില്‍ പ്രാസനിബന്ധനകള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ടെഴുതിയതായിരുന്നു ആ ഗാനങ്ങള്‍. വേദികളില്‍ അവര്‍ പാടിക്കഴിയുമ്പോള്‍ ജനങ്ങള്‍ കയ്യടിക്കുകയായിരുന്നില്ല. ആവേശപൂര്‍വ്വം എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ മുഴക്കും. 

Subscribe to RSS - ജോസ് കരിമ്പന