ഭാരത പര്യടനം - കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര്‍

പുസ്തക പരിചയം

ദുര്യോധനന്റെ ശരികള്‍..
ആശ്രിത സ്നേഹം ..
പിതൃ സ്നേഹം
സഹോദരീ സ്നേഹം..
അമ്മയോടുള്ള ആദരവ് ..
ഗദാ യുദ്ധ വീരന്‍ എന്നാ അഹങ്കാരം .
കര്‍ണനോടുള്ള അഗാധമായ സ്നേഹം..
സഭയില്‍ ആക്ഷേപിക്കപെടുമ്പോള്‍
സംശയം ഇല്ലാതെ ഒരു കുടം വെള്ളം കൊണ്ട് വന്നു
അവനെ അംഗ രാജാവായി വാഴിക്കുന്ന വിശാലത.
.തരളത.
അന്ത്യ യുദ്ധത്തില്‍ ഭീമന്‍ നിയമം തെറ്റിച്ചു തുടക്കടിച്ചു വീഴ്ത്തുമ്പോള്‍..
ആ മഹാ പടയാളിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ദേവന്മാര്‍ പുഷപ്പ വൃഷ്ട്ടി അര്‍പ്പിച്ചു
ദേവകള്‍ പുഷപ്പ വൃഷ്ട്ടി അര്ച്ചിക്ക വിധം എങ്ങിനെ ദുര്യോധനന്‍ ഒരു വീര യോധാവായി
എന്നാണു ഭാരത പര്യടനം നമ്മോടു പറയുന്നത്
.മഹാ ഭാരതത്തെ
നിസംഗമായി
പക്ഷം പിടിക്കാതെ നോക്കി കാണുന്നു മാരാര്‍
വായിചിരികെണ്ടുന്ന ഒരു പുസ്തകം

Tweet