ഇന്ദ്രസേന

ആര്യാവർത്തം ഭരിക്കുന്ന രാവണൻ

ഇന്ദ്രസേന
രാവണന്‍
ആണ് ശരിയെന്നും
രാക്ഷസനാണ്
രാജാവെന്നും 
അവടെ നീതിയാണ്
ന്യായമെന്നും 
അവരുടെ  ന്യായമാണ് 
സത്യമെന്നും 
 
അവരുടെ സത്യമാണ് 
സീതയെന്നും 
വേതാളങ്ങള്‍ 
രക്തം കുടിച്ചു കൂകി ആര്‍ക്കുംപോള്‍ 

Subscribe to RSS - ഇന്ദ്രസേന